Ochrana dat


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_cz

Kontaktní údaje referenta pro ochranu dat:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Tel.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 685
E-mail: datenschutz@cargarantie.com

Zveřejnění informací o zajištění ochrany dat
Podle § 4g Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) je odpovědný pracovník pro ochranu dat povinen vhodným způsobem zveřejnit tyto údaje:

1. Název odpovědného pracoviště
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Členové představenstva:
Dr. Marcus Söldner (předseda)
Wolfgang Bach

3. Předseda dozorčí rady:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Odpovědný vedoucí pracoviště IT:
Steffen Bayer

5. Adresa odpovědného pracoviště:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg

6. Stanovení účelu shromažďování, zpracování nebo využívání dat:
Provozování pojišťovací agendy: odbyt, prodej, správa a zpracování pojišťovacích smluv v rámci pojištění záruky/nákladů na opravu a všech s tím souvisejících nových obchodů a zprostředkování produktů a služeb smluvních partnerů. Ukládání a zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu jakož i z pověření a jménem společností ve skupině se provádí na základě dohod o poskytování služeb v rámci skupiny.

7. Popis dotčených skupin osob a relevantních dat nebo kategorií dat:
Data zákazníků, data zaměstnanců a data dodavatelů a popř. zájemců, pokud jsou zapotřebí
k provádění činností uvedených v bodě 6.

8. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým lze předat získaná data:
Veřejné instituce, pokud to vyžadují závazné právní předpisy, externí poskytovatelé služeb podle § 11 BDSG a externí instituce a interní oddělení za účelem provádění činností uvedených v bodě 6.

9. Lhůty pro pravidelné mazání dat:
Právní předpisy stanoví různé povinnosti a lhůty pro uchovávání dat. Po uplynutí těchto lhůt je příslušná data nutno smazat, pokud už nejsou zapotřebí ke splnění smlouvy. Data, která nejsou dotčena tímto ustanovením, je nutno smazat, jakmile odpadne účel, ke kterému byla pořízena.

10. Předpokládané předání dat do třetích států:
Pokud to bude zapotřebí k provádění činností uvedených v bodě 6, budou data předána švýcarské pobočce společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Předání dat do dalších třetích států se nepředpokládá.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Informace o ochraně osobních údajů
Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností CG Car-Garantie Versicherungs-AG a o Vašich právech vyplývajících z právních předpisůo ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pro Českou republiku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
telefon +420 228 880 256
fax +420 228 880 224
e-mail: info@cargarantie.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na výše uvedené adrese s uvedením dodatku „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo elektronicky na e-mailové adrese: datenschutz@cargarantie.com

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a  dalšími souvisejícími právními předpisy.
Záruka za jakost Vašeho vozidla poskytnutá Vaším prodejcem je pojištěna u naší společnosti. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro odhad námi převzatého rizika potřebujeme Vaše osobní údaje, které jste poskytli v dohodě o záruce za jakost. Pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy, budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem správy smluvního vztahu. Údaje o škodě nám slouží k ověření, zda a v jaké výši pojistná událost nastala.

Uzavření, resp. správa smlouvy o pojištění záruky za jakost není bez zpracování Vašich osobních údajů možná. 

Vaše osobní údaje potřebujeme mimo jiné pro sestavení pojistných statistik, např. k vývoji nových tarifů nebo ke splnění regulatorních požadavků.
Právním základem  pro zpracování osobních údajů před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To může být nezbytné např.:

  • k zajištění IT bezpečnosti a IT provozu,
  • pro reklamu našich vlastních pojistných produktů,
  • při prevenci a objasňování trestných činů, v takových případech nám slouží analýzy údajů především ke zjišťování skutečností, které by mohly poukazovat na pojistný podvod.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností, jako jsou např. regulatorní požadavky, povinnost uchovávat obchodní a daňové doklady a záznamy nebo naše povinnost poskytovat poradenské služby. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě příslušná zákonná ustanovení v souladu s čl. 6 odst. 1c) GDPR.
Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, který není uveden výše, budeme Vás o tom v rámci zákonných ustanovení předem informovat.

Kategorie příjemců osobních údajů
Zajistitel:
Námi převzatá rizika pojišťujeme u specializovaných pojišťoven (zajišťoven). Za tímto účelem může být nutné poskytnout Vaše osobní údaje poskytnuté ve smlouvě a příp. údaje o pojistné události zajišťovně, aby mohla sama vyhodnotit dané riziko nebo pojistný případ.

Výrobce/dovozce vozidel:
V případě poskytnutí záručního nebo pojistného programu sjednaného s výrobci nebo dovozci vozidel budou Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo údaje o škodě předány výrobci příp. dovozci vozidel, kterým slouží např. ke zpracování statistických údajů.

Externí poskytovatelé služeb:
Pro plnění našich smluvních a zákonných povinností využíváme služeb externích dodavatelů. V rámci poskytování služeb naší společnosti, mohou tito dodavatelé přijít do styku s Vašimi osobními údaji nebo je pro nás zpracovávat. Seznam našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, kterým můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem jejich dalšího zpracování dle našich pokynů pro naše potřeby, naleznete vždy v aktuální verzi na našich webových stránkách: www.cargarantie.com/datenschutz.

Další příjemci:
Z důvodu plnění zákonné oznamovací povinnosti můžeme Vaše osobní údaje poskytnout dalším příjemcům, např. správním orgánům (finančním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení).

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestanou být potřebné k výše uvedeným účelům. Může se stát, že budeme povinni uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou mohou být uplatňovány nároky vůči naší společnosti (zákonem stanovená promlčecí lhůta od tří do patnácti let). Osobní údaje uchováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností. Archivaci dokumentů provádíme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
o archivnictví, daňovými právními předpisy a právními předpisy o praní špinavých peněz. Archivační lhůty mohou být až deset let.

Práva subjektů údajů
Informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme, si můžete vyžádat na výše uvedené adrese. Mimo jiné můžete při splnění určitých předpokladů vyžadovat jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také právo na vydání Vámi poskytnutých osobních údajů, které zpracováváme v digitální podobě ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost osobních údajů).

Právo na vznesení námitky
Máte právo kdykoliv odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy.
V tomto případě se prosím obraťte na info@cargarantie.cz.

Právo na stížnost
Máte možnost obrátit se se svou stížností na výše jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí
Pokud předáme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uskuteční se tak pouze za předpokladu, že této třetí zemi byla Evropskou komisí potvrzena dostatečná úroveň ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování
Na základě Vámi poskytnutých údajů k pojistnému případu, dat uložených k Vaší smlouvě, jakož i případně  za tímto účelem třetí stranou poskytnutých informací rozhodujeme o povinnosti plnění zčásti automatizovaně. Automatizovaná rozhodnutí jsou založena na námi předem definovaných pravidlech pro posuzování získaných informací.

Informace o ochraně osobních údajů
Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností CG Car-Garantie Versicherungs-AG a o Vašich právech vyplývajících z právních předpisů  o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pro Českou republiku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servisní centrum:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
telefon +420 228 880 256
fax +420 228 880 224
e-mail: info@cargarantie.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na výše uvedené adrese s uvedením dodatku „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo elektronicky na e-mailové adrese: datenschutz@cargarantie.com

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Při podání žádosti o pojistnou ochranu je uvedení Vašich údajů nezbytné pro uzavření smlouvy a pro odhad námi převzatého rizika. Pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy, budou Vaše údaje zpracovány za účelem správy smluvního vztahu, např. k vystavení pojistky nebo k fakturaci. Údaje o škodě nám slouží k ověření, zda a v jaké výši pojistná událost nastala.

Uzavření, resp. správa smlouvy o pojištění záruky za jakost není bez zpracování Vašich osobních údajů možná. 

Vaše osobní údaje potřebujeme mimo jiné pro sestavení pojistných statistik, např. k vývoji nových tarifů nebo ke splnění regulatorních požadavků.
Právním titulem pro zpracování osobních údajů před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy je čl. 6 odst.1b) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To může být nezbytné např.:

  • k zajištění IT bezpečnosti a IT provozu,
  • pro reklamu našich vlastních pojistných produktů,
  • při prevenci a objasňování trestných činů, v takových případech nám slouží analýzy údajů především ke zjišťování skutečností, které by mohly poukazovat na pojistný podvod.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností, jako jsou např. regulatorní požadavky, povinnost uchovávat obchodní a daňové doklady a záznamy nebo naše povinnost poskytovat poradenské služby. Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě příslušná zákonná ustanovení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, který není uveden výše, budeme Vás o tom v rámci zákonných ustanovení předem informovat.

Kategorie příjemců osobních údajů
Zajistitel:
Námi převzatá rizika pojišťujeme u specializovaných pojišťoven (zajišťoven). Za tímto účelem může být nutné poskytnout Vaše smluvní údaje a příp. údaje o pojistné události zajišťovně, aby mohla sama vyhodnotit dané riziko nebo pojistný případ.

Výrobce/dovozce vozidel:
V případě poskytnutí záručního nebo pojistného programu sjednaného s výrobci nebo dovozci vozidel budou Vaše údaje uvedené ve smlouvě nebo údaje o škodě předány výrobci příp. dovozci vozidel, kterým slouží např. ke zpracování statistických údajů.

Externí poskytovatelé služeb:
Pro plnění našich smluvních a zákonných povinností využíváme služeb externích dodavatelů. V rámci poskytování služeb naší společnosti, mohou tito dodavatelé přijít do styku s Vašimi osobními údaji nebo je pro nás zpracovávat.  Seznam našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, kterým můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem jejich dalšího zpracování dle našich pokynů pro naše potřeby, naleznete vždy v aktuální verzi na našich webových stránkách: www.cargarantie.com/datenschutz.

Další příjemci:
Z důvodu plnění zákonné oznamovací povinnosti můžeme Vaše osobní údaje poskytnout dalším příjemcům, např. správním orgánům (finančním úřadům nebo organům činným v trestním řízení).

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestanou být potřebné k výše uvedeným účelům. Může se stát, že budeme povinni uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou mohou být uplatňovány nároky vůči naší společnosti (zákonem stanovená promlčecí lhůta od tří do patnácti let). Osobní údaje uchováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností. Archivaci dokumentů provádíme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví, daňovými právními předpisy a právními předpisy o praní špinavých peněz. Archivační lhůty mohou být až deset let.

Práva subjektů údajů
Informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme, si můžete vyžádat na výše uvedené adrese. Mimo jiné můžete při splnění určitých předpokladů vyžadovat jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a také právo na vydání Vámi poskytnutých osobních údajů, které zpracováváme v digitální podobě ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo na vznesení námitky
Máte právo kdykoliv odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy.
V tomto případě se prosím obraťte na info@cargarantie.cz

Právo na stížnost
Máte možnost obrátit se se svou stížností na výše jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí
Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uskuteční se tak pouze za předpokladu, že této třetí zemi byla Evropskou komisí potvrzena dostatečná úroveň ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování
Na základě Vámi poskytnutých údajů k pojistnému případu, dat uložených k Vaší smlouvě, jakož i případně za tímto účelem třetí stranou poskytnutých informací rozhodujeme o povinnosti plnění zčásti automatizovaně. Automatizovaná rozhodnutí jsou založena na námi předem definovaných pravidlech pro posuzování  získaných informací.

Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů a kdo je pověřenec­ pro ochranu osobních údajů?
Za zpracování osobních údajů ve skupině Car-Garantie je odpovědná příslušná společnost, u níž se ucházíte o zaměstnání. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na našich webových stránkách v rubrice „Adresář veřejného řízení / Ochrana dat“.

Jaké kategorie osobních údajů se používají a odkud pocházejí?
Ke kategoriím osobních údajů (údaje, které se vztahují k vaší osobě) zpracovávaným v rámci přijímacího řízení náleží zejména vaše základní údaje (jako jsou jméno, příjmení, tituly), kontaktní údaje (soukromá adresa, mobilní, resp. telefonní číslo, e-mailová adresa) a další údaje, které nám poskytnete (např. životopis, profesní životopis atd.). Vaše osobní údaje získáváme zpravidla přímo od vás v rámci přijímacího řízení. Kromě toho můžeme údaje obdržet od třetích stran (např. personální agentury), kterým jste poskytli své údaje za účelem jejich předání.

Navíc zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustným způsobem získali z veřejně přístupných zdrojů (např. profesních sociálních sítí jako Xing nebo linkedIn). Protože vás budeme kontaktovat přes příslušný zdroj vašich osobních údajů (např. Xing), můžete identifikovat, odkud jsme vaše údaje získali. Přitom vycházíme z toho, že zveřejněním vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že vás budeme kontaktovat. Samozřejmě máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@cargarantie.com

Pro jaké účely a na jakém právním základě se vaše  osobní údaje zpracovávají?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), zákona o ochraně osobních údajů a veškerých dalších příslušných zákonů (např. zákoník práce a antidiskriminační zákon). Zpracování osobních údajů slouží realizaci výběrového řízení a posouzení, do jaké míry je uchazeč vhodný pro výkon dané pracovní pozice. Zpracování vašich údajů uvedených v žádosti o zaměstnání je nutné, abychom mohli rozhodnout o vzniku pracovněprávního vztahu. Přednostním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kromě toho mohou být použity souhlasy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR jako povolení podle ustanovení o ochraně osobních údajů. 

V jednotlivých případech zpracováváme vaše údaje, ovšem pouze po jejich anonymizaci, abychom mohli hájit naše oprávněné zájmy. Zpracování osobních údajů se tak eventuálně provádí výlučně ke statistickým účelům (např. průzkumy k chování uchazečů o zaměstnání). Takové statistiky zpracováváme výlučně k vlastním účelům a v žádném případě personalizovaně, nýbrž anonymizovaně.Pokud se zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR (např. údaje o zdraví), je to založeno na vašem souhlasu podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, nejsou-li relevantní zákonné režimy povolení jako čl. 9 odst. 2 písm. b). Jestliže budeme chtít vaše osobní údaje zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů, budeme vás o tom předem informovat.

Kro obdrží vaše údaje?
V rámci naší podnikové skupiny obdrží vaše osobní údaje pouze osoby a místa, které je potřebují v rámci výběrového řízení a s tím souvisejících zákonných a předsmluvních, resp. smluvních povinností. V rámci naší podnikové skupiny budou vaše údaje předány určitým společnostem, které úkoly týkající se zpracování údajů vykonávají centrálně pro firmy v rámci skupiny (např. management uchazečů o zaměstnání na úrovni celé skupiny). Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předat dalším externím příjemcům, pokud to bude nutné k uzavření pracovního poměru.

Jaká práva na ochranu údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit?
Podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informaci o údajích uložených k vaší osobě. Kromě toho můžete podle čl. 16, čl. 17 a čl. 18 GDPR za určitých předpokladů požadovat opravu, výmaz a omezení zpracování vašich údajů. Podle čl. 20 GDPR vám přísluší právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jestliže vaše údaje zpracováváme k ochraně oprávněných zájmů (článek 6 odstavec 1 písm. e) a f)), můžete proti tomuto zpracování vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Jestliže budete chtít využít své právo na podání námitky, stačí např. zaslat e-mail na adresu datenschutz@cargarantie.com s předmětem „Ochrana osobních údajů“. Vaše osobní údaje poté již nebudeme zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů, který byl případně udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2, kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat, přičemž zákonnost zpracování dat provedeného na základě souhlasu zůstává až do odvolání nedotčena. Kromě toho máte podle čl. 77 GDPR právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho se vaše údaje zpracovávají?
Vaše osobní údaje vymažeme 6 měsíců po skončení výběrového řízení. Neplatí to v případě, že výmazu brání zákonná ustanovení nebo je další uchovávání nutné k účelům provádění dokazování. Jestliže vznikne pracovní poměr, převezmeme vaše osobní údaje do našich digitálních systémů personální správy. 

Existuje pro vás povinnost poskytnout osobní údaje?
V rámci vaší žádosti o zaměstnání potřebujeme, abyste nám poskytli osobní údaje nutné k provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti. Bez těchto údajů nejsme schopni výběrové řízení provést a učinit rozhodnutí o vzniku pracovního poměru.

Do jaké míry probíhají automatizovaná individuální rozhodnutí nebo opatření k profilování?
V jednotlivých případech používáme procesy automatizovaného zpracování a/nebo profilování pro podporu při učinění rozhodnutí ve výběrovém řízení. V těchto případech vás budeme předem zvlášť informovat v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR.

Na následujícím seznamu jsou uvedeni dodavatelé, poskytovatelé služeb a příjemci, resp. kategorie dodavatelů, poskytovatelů služeb a příjemců včetně přenesených úkolů, kteří smluvně zpracovávají osobní údaje pro CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

Tímto seznamem vneseme transparentnost do zpracování vašich údajů a zejména v ohledu na to, kdo vaše údaje za jakým účelem zpracovává, pokud zpracování údajů neprovádí sama CG Car Versicherungs-AG. To nicméně neznamená, že jsou vaše údaje předávány všem společnostem, které jsou na tomto seznamu uvedeny.

Společnosti CarGarantie, které ve společně používaných databázích a pomocí metod pro zpracování údajů zpracovávají kmenové údaje (např. jméno, příjmení, číslo CarGarantie atd.):

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Dodavatelé, poskytovatelé služeb, resp. příjemci, kteří provádí zpracovávání údajů jako hlavní smluvní předmět:

Společnost Předmět a účel činnosti
CAR-GARANTIE GMBH Ventas
Garantie-Service-GMBH Ventas
Meisterdruck GmbH Tiskové služby
Burger Druck GmbH Tiskové služby
Dinner Druck GmbH Tiskové služby

 

Dodavatelé, poskytovatelé služeb, resp. příjemci, kteří neprovádí zpracování dat jako hlavní smluvní předmět a jsou uvedeni souhrnně v kategoriích, tj. není znám jejich název. K těm patří také dodavatelé, poskytovatelé služeb, resp. příjemci, kteří poskytují své služby pouze jednorázově nebo dočasně:

Kategorie Předmět a účel činnosti
Finanční/dozorčí úřady Hlášení, kontrola podle zákonných předpisů
Auditoři Kontrola účetnictví (roční uzávěrka)
Zajišťovatelské společnosti Zajišťovatelství (monitorování/revize)
Insolvenční správce Případy insolvence
Advokáti Vedení procesů
IT firmy Údržba/správa hardwaru a softwaru atd
Znalci Technické posuzování škodních událostí
Dílny Provádění oprav v souvislosti s regulací škod
Proveedores de servicios de eliminación   Likvidace a skartace dokumentů a ostatních

 

Mějte prosím na paměti, že náš seznam poskytovatelů služeb je pravidelně aktualizován.