Ochrana dat


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_cz

Kontaktní údaje referenta pro ochranu dat:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Tel.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 685
E-mail: datenschutz@cargarantie.com

Zveřejnění informací o zajištění ochrany dat
Podle § 4g Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) je odpovědný pracovník pro ochranu dat povinen vhodným způsobem zveřejnit tyto údaje:

1. Název odpovědného pracoviště
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Členové představenstva:
Axel Berger (předseda)
Wolfgang Bach
Dr. Marcus Söldner

3. Předseda dozorčí rady:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Odpovědný vedoucí pracoviště IT:
Steffen Bayer

5. Adresa odpovědného pracoviště:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg

6. Stanovení účelu shromažďování, zpracování nebo využívání dat:
Provozování pojišťovací agendy: odbyt, prodej, správa a zpracování pojišťovacích smluv v rámci pojištění záruky/nákladů na opravu a všech s tím souvisejících nových obchodů a zprostředkování produktů a služeb smluvních partnerů. Ukládání a zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu jakož i z pověření a jménem společností ve skupině se provádí na základě dohod o poskytování služeb v rámci skupiny.

7. Popis dotčených skupin osob a relevantních dat nebo kategorií dat:
Data zákazníků, data zaměstnanců a data dodavatelů a popř. zájemců, pokud jsou zapotřebí
k provádění činností uvedených v bodě 6.

8. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým lze předat získaná data:
Veřejné instituce, pokud to vyžadují závazné právní předpisy, externí poskytovatelé služeb podle § 11 BDSG a externí instituce a interní oddělení za účelem provádění činností uvedených v bodě 6.

9. Lhůty pro pravidelné mazání dat:
Právní předpisy stanoví různé povinnosti a lhůty pro uchovávání dat. Po uplynutí těchto lhůt je příslušná data nutno smazat, pokud už nejsou zapotřebí ke splnění smlouvy. Data, která nejsou dotčena tímto ustanovením, je nutno smazat, jakmile odpadne účel, ke kterému byla pořízena.

10. Předpokládané předání dat do třetích států:
Pokud to bude zapotřebí k provádění činností uvedených v bodě 6, budou data předána švýcarské pobočce společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Předání dat do dalších třetích států se nepředpokládá.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Informace o ochraně osobních údajů
Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností CG Car-Garantie Versicherungs-AG a o Vašich právech vyplývajících z právních předpisůo ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pro Českou republiku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
telefon +420 228 880 256
fax +420 228 880 224
e-mail: info@cargarantie.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na výše uvedené adrese s uvedením dodatku „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo elektronicky na e-mailové adrese: datenschutz@cargarantie.com

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a  dalšími souvisejícími právními předpisy.
Záruka za jakost Vašeho vozidla poskytnutá Vaším prodejcem je pojištěna u naší společnosti. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro odhad námi převzatého rizika potřebujeme Vaše osobní údaje, které jste poskytli v dohodě o záruce za jakost. Pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy, budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem správy smluvního vztahu. Údaje o škodě nám slouží k ověření, zda a v jaké výši pojistná událost nastala.

Uzavření, resp. správa smlouvy o pojištění záruky za jakost není bez zpracování Vašich osobních údajů možná. 

Vaše osobní údaje potřebujeme mimo jiné pro sestavení pojistných statistik, např. k vývoji nových tarifů nebo ke splnění regulatorních požadavků.
Právním základem  pro zpracování osobních údajů před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To může být nezbytné např.:

 • k zajištění IT bezpečnosti a IT provozu,
 • pro reklamu našich vlastních pojistných produktů,
 • při prevenci a objasňování trestných činů, v takových případech nám slouží analýzy údajů především ke zjišťování skutečností, které by mohly poukazovat na pojistný podvod.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností, jako jsou např. regulatorní požadavky, povinnost uchovávat obchodní a daňové doklady a záznamy nebo naše povinnost poskytovat poradenské služby. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě příslušná zákonná ustanovení v souladu s čl. 6 odst. 1c) GDPR.
Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, který není uveden výše, budeme Vás o tom v rámci zákonných ustanovení předem informovat.

Kategorie příjemců osobních údajů
Zajistitel:
Námi převzatá rizika pojišťujeme u specializovaných pojišťoven (zajišťoven). Za tímto účelem může být nutné poskytnout Vaše osobní údaje poskytnuté ve smlouvě a příp. údaje o pojistné události zajišťovně, aby mohla sama vyhodnotit dané riziko nebo pojistný případ.

Výrobce/dovozce vozidel:
V případě poskytnutí záručního nebo pojistného programu sjednaného s výrobci nebo dovozci vozidel budou Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo údaje o škodě předány výrobci příp. dovozci vozidel, kterým slouží např. ke zpracování statistických údajů.

Externí poskytovatelé služeb:
Pro plnění našich smluvních a zákonných povinností využíváme služeb externích dodavatelů. V rámci poskytování služeb naší společnosti, mohou tito dodavatelé přijít do styku s Vašimi osobními údaji nebo je pro nás zpracovávat. Seznam našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, kterým můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem jejich dalšího zpracování dle našich pokynů pro naše potřeby, naleznete vždy v aktuální verzi na našich webových stránkách: www.cargarantie.com/datenschutz.

Další příjemci:
Z důvodu plnění zákonné oznamovací povinnosti můžeme Vaše osobní údaje poskytnout dalším příjemcům, např. správním orgánům (finančním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení).

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestanou být potřebné k výše uvedeným účelům. Může se stát, že budeme povinni uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou mohou být uplatňovány nároky vůči naší společnosti (zákonem stanovená promlčecí lhůta od tří do patnácti let). Osobní údaje uchováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností. Archivaci dokumentů provádíme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
o archivnictví, daňovými právními předpisy a právními předpisy o praní špinavých peněz. Archivační lhůty mohou být až deset let.

Práva subjektů údajů
Informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme, si můžete vyžádat na výše uvedené adrese. Mimo jiné můžete při splnění určitých předpokladů vyžadovat jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také právo na vydání Vámi poskytnutých osobních údajů, které zpracováváme v digitální podobě ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost osobních údajů).

Právo na vznesení námitky
Máte právo kdykoliv odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy.
V tomto případě se prosím obraťte na info@cargarantie.cz.

Právo na stížnost
Máte možnost obrátit se se svou stížností na výše jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí
Pokud předáme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uskuteční se tak pouze za předpokladu, že této třetí zemi byla Evropskou komisí potvrzena dostatečná úroveň ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování
Na základě Vámi poskytnutých údajů k pojistnému případu, dat uložených k Vaší smlouvě, jakož i případně  za tímto účelem třetí stranou poskytnutých informací rozhodujeme o povinnosti plnění zčásti automatizovaně. Automatizovaná rozhodnutí jsou založena na námi předem definovaných pravidlech pro posuzování získaných informací.

Informace o ochraně osobních údajů
Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností CG Car-Garantie Versicherungs-AG a o Vašich právech vyplývajících z právních předpisů  o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pro Českou republiku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servisní centrum:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
telefon +420 228 880 256
fax +420 228 880 224
e-mail: info@cargarantie.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na výše uvedené adrese s uvedením dodatku „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo elektronicky na e-mailové adrese: datenschutz@cargarantie.com

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Při podání žádosti o pojistnou ochranu je uvedení Vašich údajů nezbytné pro uzavření smlouvy a pro odhad námi převzatého rizika. Pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy, budou Vaše údaje zpracovány za účelem správy smluvního vztahu, např. k vystavení pojistky nebo k fakturaci. Údaje o škodě nám slouží k ověření, zda a v jaké výši pojistná událost nastala.

Uzavření, resp. správa smlouvy o pojištění záruky za jakost není bez zpracování Vašich osobních údajů možná. 

Vaše osobní údaje potřebujeme mimo jiné pro sestavení pojistných statistik, např. k vývoji nových tarifů nebo ke splnění regulatorních požadavků.
Právním titulem pro zpracování osobních údajů před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy je čl. 6 odst.1b) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To může být nezbytné např.:

 • k zajištění IT bezpečnosti a IT provozu,
 • pro reklamu našich vlastních pojistných produktů,
 • při prevenci a objasňování trestných činů, v takových případech nám slouží analýzy údajů především ke zjišťování skutečností, které by mohly poukazovat na pojistný podvod.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností, jako jsou např. regulatorní požadavky, povinnost uchovávat obchodní a daňové doklady a záznamy nebo naše povinnost poskytovat poradenské služby. Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě příslušná zákonná ustanovení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, který není uveden výše, budeme Vás o tom v rámci zákonných ustanovení předem informovat.

Kategorie příjemců osobních údajů
Zajistitel:
Námi převzatá rizika pojišťujeme u specializovaných pojišťoven (zajišťoven). Za tímto účelem může být nutné poskytnout Vaše smluvní údaje a příp. údaje o pojistné události zajišťovně, aby mohla sama vyhodnotit dané riziko nebo pojistný případ.

Výrobce/dovozce vozidel:
V případě poskytnutí záručního nebo pojistného programu sjednaného s výrobci nebo dovozci vozidel budou Vaše údaje uvedené ve smlouvě nebo údaje o škodě předány výrobci příp. dovozci vozidel, kterým slouží např. ke zpracování statistických údajů.

Externí poskytovatelé služeb:
Pro plnění našich smluvních a zákonných povinností využíváme služeb externích dodavatelů. V rámci poskytování služeb naší společnosti, mohou tito dodavatelé přijít do styku s Vašimi osobními údaji nebo je pro nás zpracovávat.  Seznam našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, kterým můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem jejich dalšího zpracování dle našich pokynů pro naše potřeby, naleznete vždy v aktuální verzi na našich webových stránkách: www.cargarantie.com/datenschutz.

Další příjemci:
Z důvodu plnění zákonné oznamovací povinnosti můžeme Vaše osobní údaje poskytnout dalším příjemcům, např. správním orgánům (finančním úřadům nebo organům činným v trestním řízení).

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile přestanou být potřebné k výše uvedeným účelům. Může se stát, že budeme povinni uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou mohou být uplatňovány nároky vůči naší společnosti (zákonem stanovená promlčecí lhůta od tří do patnácti let). Osobní údaje uchováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností. Archivaci dokumentů provádíme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví, daňovými právními předpisy a právními předpisy o praní špinavých peněz. Archivační lhůty mohou být až deset let.

Práva subjektů údajů
Informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme, si můžete vyžádat na výše uvedené adrese. Mimo jiné můžete při splnění určitých předpokladů vyžadovat jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a také právo na vydání Vámi poskytnutých osobních údajů, které zpracováváme v digitální podobě ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo na vznesení námitky
Máte právo kdykoliv odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy.
V tomto případě se prosím obraťte na info@cargarantie.cz

Právo na stížnost
Máte možnost obrátit se se svou stížností na výše jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí
Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uskuteční se tak pouze za předpokladu, že této třetí zemi byla Evropskou komisí potvrzena dostatečná úroveň ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování
Na základě Vámi poskytnutých údajů k pojistnému případu, dat uložených k Vaší smlouvě, jakož i případně za tímto účelem třetí stranou poskytnutých informací rozhodujeme o povinnosti plnění zčásti automatizovaně. Automatizovaná rozhodnutí jsou založena na námi předem definovaných pravidlech pro posuzování  získaných informací.

Who is responsible for the processing of my data and who is the data protection ­officer?
The person responsible for the data processing in the CarGarantie Group is the corresponding company, where you will be applying for the job. You can find the contact data of our data protection officer under “Data Protection” / “Public procedure directory / Data protection” on our website.

Which data categories are used and from where do they originate?
The categories of personal data (data which refer to you personally) which are processed on the occasion of the application process in particular include your master data (personal details such as first name, family name, name affixes), contact data (home address, mobile phone / phone number, e-mail address) as well as other data, which you provided us (e.g. curriculum vitae, professional career, etc.). In most cases, your personal data are directly collected from you during the application process. Additionally, we may have received data from third parties (e.g. job placements), who received your permission for data forwarding.

We also process personal data, which we have permissibly gained from publicly available sources (e.g. professional social networks such as Xing or LinkedIn). We will contact you through the corresponding source of your data (e.g. Xing), in order for you to be able to identify the source we retrieved your data from. That way, we assume, you agree that we contact you, since you have published your data. You have the right to revoke this consent at any time. It would be enough to just send an e-mail to datenschutz@cargarantie.com.

For which purposes and on which legal basis will my data be processed?
We process your personal data based on the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) of the EU, of the Data Protection Act, as well as any other applicable laws (e.g. Holiday Act, Working Hours Act, general equal treatment law). The data processing serves to perform and handle the application process and to evaluate, to what extent you are suitable for the corresponding job. The processing of your applicant details is required in order that we may decide upon the justification of an employment relationship. The predominant legal basis for this is the art. 6 para. 1 b) GDPR In addition, it is possible to use consents according to art. 6 para. 1 a), 7 GDPR as a permission regulation in accordance with data protection law.

However, in individual cases we only process your data after their anonymization, in order to maintain our legitimate interests. This way, the data will possibly only be processed for statistical purposes (e.g. research about applicant behaviour). The creation of such statistics is only performed for our own purposes and is in no way personalised, but anonymized. Insofar as special categories of personal data are processed according to art. 9 para. 1 GDPR (e.g. health data) this is based on your consent according to art. 9 para. 2 a DS-GVO unless otherwise allowed by pertinent statutory licensing laws such as art. 9 para. 2 b. If we would like to process your personal data for a purpose not mentioned above, we will inform you beforehand. 

Who receives your personal data?
Within our group of companies, only persons and posts will receive your personal data, who need them within frame of the application process and the related statutory (pre-) contractual obligations. Within our group of companies, your data will be transmitted to certain companies, if they centrally use data processing tasks for the companies affiliated in the group (e.g. groupwide application management).

In addition, we can transmit your personal data to other recipients outside the company, if this is necessary for the initiation of the employment relationship. 

Which data protection laws can I claim as concerned person?
You can request information about the saved personal data according to art. 15 GDPR. Additionally, under certain conditions, you can request the rectification, erasure and limitation of the processing of your data according to art. 16, art. 17 and art. 18 GDPR. You may have a right to receive the data which you have made available in a structured, common and machine-readable form according to art. 20 GDPR. If we process your data in order to maintain legitimate interests (article 6 paragraphs 1 e and f), you can contradict to this processing according to art. 21 GDPR. If you would like to exercise your right of objection, it would be enough to send an e-mail to datenschutz@cargarantie.com with the subject “Data protection”. We will no longer process your personal data, unless we provide compelling and legitimate reasons for the processing, which override your interests, rights and freedoms or the processing serves the assertion, exercise or defending of legal claims.

According to art. 7 para. 3 GDPR you have the right, to revoke a given consent regarding the processing of personal data e.g. according to art. 6 para. 1 item a or art. 9 para. 2 at any time without giving reasons, at which the lawfulness of the processing performed with your consent until the revocation remains unaffected. In addition, according to art. 77 GDPR, you have the right of appeal with the responsible data protection supervisory authority.

How long will my data be saved?
We will delete your personal data 6 months after the application process is completed. This will not apply if any legal provisions are opposed to the deletion or if it is necessary to save the data further on for the purpose of proof. If an employment relationship has been established, then we will take your data over to our digital human resources system. 

Are you obliged to make your data available?
During your application, we depend on the availability of personal data which are necessary to perform the application process and the appraisal of aptitude. Without such data, we are not able to perform the application process nor to take a decision on the justification of an employment relationship.

To what extent do automated case-by-case decisions or measures for profiling take place?
In particular cases we use automated processing operations and / or profiling to support the decision making during the application process. In this case, you will receive separate information according to article 13 para. 2 item f GDPR.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

 1. CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  1. CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  2. Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

 2. Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:
  Company                                  Subject and purpose of the commission

  1. CAR-GARANTIE GMBH     Sales
  2. Garantie-Service-GMBH    Sales
  3. Meisterdruck GmbH     Printing services
  4. Burger Druck GmbH     Printing services
  5. Dinner Druck GmbH     Printing services

 3. Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:
  Category     Subject and purpose of the commission

  1. Financial / supervisory authorities    Reports, audits according to legal requirements
  2. Auditors                                         Auditing (annual accounts)
  3. Reinsurance                                   Reinsurance business (monitoring / revision)
  4. Bankruptcy Trustee                         Insolvency cases
  5. Lawyers                                         Litigation
  6. IT companies                                  Maintenance and support of hardware and software etc.
  7. Assessors                                       Technical assessment of damage cases
  8. Workshops                                     Repairs in connection with the settlement of claims
  9. Disposal service providers               Destruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

Please note that our service list is updated regularly.